Van de voorzitter

Waarde lezers,

Het Huis van Oranje maakte in de afgelopen periode moeilijke momenten door, maar dat betekent nog niet dat er voor tijdschrift De Republikein gouden tijden zijn aangebroken. Het aantal betalende abonnees van dit magazine beweegt zich nog altijd rond de 500, onvoldoende om al onze plannen met betrekking tot het tijdschrift te verwezenlijken. Maar het is niet allemaal kommer en kwel. De Stichting De Republikein prijst zich gelukkig met de nieuwe redactie, bestaande uit ervaren journalisten die zich onbezoldigd inzetten om de discussie over de toekomst van de Nederlandse staatsinrichting te voeden met rationele argumenten.

Verleden jaar hebben wij de lezers gevraagd om De Republikein financieel te ondersteunen en velen van u hebben daaraan gehoor gegeven, waarvoor nogmaals onze dank. Mede dankzij uw steun hebben wij een goedbezochte bijeenkomst kunnen organiseren over Europees burgerschap. Tevens zijn wij door u in staat gesteld om de website zodanig te vernieuwen dat deze voldoet aan de eisen van deze tijd. Zo kan de bezoeker stukken uit vorige afleveringen van het blad online raadplegen en informatie vinden omtrent actuele ontwikkelingen in zaken die onze staatsinrichting betreffen.

Niettemin willen in deze feestmaand opnieuw een beroep doen op uw vrijgevigheid. Onze stichting sluit dit boekjaar af met een miniem positief saldo. Het Nieuw Republikeins Genootschap financiert het onderzoek dat onze redactie gaat uitvoeren naar de kosten en baten van ons koningshuis, maar wij zouden zelf in het komende jaar ook meer ruimte willen bieden aan onderzoeksjournalistieke projecten. Bovendien vraagt de vernieuwde website om aanvullende investeringen. Tenslotte willen wij u vragen om in deze feestmaand te overwegen of u een vriendin, vriend, familielid of zakenrelatie niet blij kunt maken met een cadeauabonnement à raison van € 25. Ons maakt u daar zeker blij mee.

Wij hopen dat u het komende jaar weer veel inspiratie zult putten uit de artikelen in De Republikein en wij wensen u namens redactie en bestuur een voorspoedig 2017!

Bart Gruson, voorzitter stichting De Republikein

Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer NL83 TRIO 0198 0774 91, t.n.v. Stichting De Republikein.