Jaarverslag 2018 Stichting De Republikein

Ten geleidx

Stichting De Republikein, opgericht op 3 december 2004, is een stichting zonder winstoogmerk verantwoordelijk voor de uitgave van het kwartaalschrift De Republikein. De stichting werkt samen met organisaties die de burger actief willen betrekken bij de vormgeving van de Nederlandse staatsinrichting, in het bijzonder met het Nieuw Republikeins Genootschap. In de missie van het tijdschrift neemt de kritische benadering van de monarchie als instituut een belangrijke plaats in, maar ook vele andere kwesties rond democratie en burgerschap vinden een plek. Het bestuur van de stichting bestaat in 2018 uit Bart Gruson (voorzitter), Jack Jan Wirken (secretaris), Paul van der Heijden (penningmeester) en Jan Herman Reestman (lid).

Activiteiten
Het vergroten van de financiële armslag van de stichting was in 2018 was opnieuw een prioriteit (zie het financieel jaarverslag 2018). Wij waren dan ook verheugd toen we van het bestuur van het Republikeins Genootschap vernamen dat zij de ledenvergadering wilden voorstellen om een collectief abonnement op het tijdschrift De Republikein te nemen. Een en ander zou met ingang van 1 januari 2018 zijn beslag moeten krijgen. In de loop van januari bleek het bestuur van het Republikeins Genootschap inhoudelijke aanpassingen van ons tijdschrift noodzakelijk te vinden. Voor onze stichting, gezien het belang dat wij hechten aan de redactionele onafhankelijkheid en aan de eigen identiteit van het tijdschrift, waren de voorgestelde aanpassingen onaanvaardbaar. In goed overleg is afgesproken dat er geen collectief abonnement zal worden afgesloten, maar dat het Republikeins Genootschap het tijdschrift financieel zal blijven ondersteunen.
Met financiële steun van het Republikeins Genootschap hebben de redactieleden van De Republikein een onderzoeksrapport geschreven waarin de werkelijke kosten van de Nederlandse monarchie aan het licht werden gebracht. Het Republikeins Genootschap heeft het rapport op 24 april 2018 tijdens een persconferentie in de Haagse sociëteit Nieuwspoort gepresenteerd.
Onze stichting heeft in 2018 naar aanleiding van het feit dat de sociaaldemocratische voorman Pieter Jelles Troelstra honderd jaar daarvoor opriep tot revolutie en afschaffing van de monarchie, op 14 november 2018 een conferentie in het academisch-cultureel centrum van de Universiteit, Spui25, georganiseerd. Het thema: de worsteling van de sociaaldemocratie met de monarchistische staatsvorm. Ons tijdschrift heeft aan de gebeurtenissen in 1918 een themanummer gewijd.

Interne organisatie
De redactie stond evenals in 2017 onder leiding van René Zwaap en bestond verder uit Gijs Korevaar, Thom de Lagh en Maurits van den Toorn. In de loop van 2018 hebben we Paul Damen als redacteur mogen verwelkomen. Evenals in voorgaande jaren hebben talrijke onbezoldigde medewerkers bijgedragen aan de inhoud van ons tijdschrift.
Op 14 november heeft het bestuur voor de redacteuren en de medewerkers een borrel georganiseerd in de Amsterdamse sociëteit Arti et Amicitiae.

Externe contacten
Het bestuur onderhoudt, net als in 2016, contacten met Spui 25, het academisch-cultureel centrum van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast voren wij regelmatig overleg met het Republikeins Genootschap en met zusterorganisaties verenigd in de eerdergenoemde AERM.

Namens het bestuur van stichting De Republikein, Bart Gruson (voorzitter)