Financieel overzicht Stichting De Republikein 2022

Toelichting

De Stichting heeft een zakelijke rekening bij Triodos Bank, rek. no. NL83 TRIO 0198 0774 91. Het afgelopen jaar bleef de financiële positie van de stichting precair. De donaties namen noch in grootte noch in omvang toe. De vereniging Republiek (voorheen het Republikeins Genootschap) bleef de uitgave van het tijdschrift steunen met een jaarlijks bedrag van €2000,00. Op de balans is een bijdrage van €4000,-, zijnde de bijdragen voor 2021 en 2022, opgenomen.

 

De exploitatie van het tijdschrift is sinds 2015 uitbesteed aan Virtùmedia. Overeengekomen is dat is de stichting jaarlijks €1700,00 aan Virtùmedia overmaakt als bijdrage in de exploitatiekosten. In 2023 zal de stichting de bijdrage voor 2021 en 2022 aan Virtùmedia overmaken.

 

Jaarverslag 2022 Stichting De Republikein

 

De stichting

 

Stichting De Republikein, KvK-nummer 34216964, RSIN-nummer 814087619 is een stichting zonder winstoogmerk met als doel het stimuleren van actief burgerschap. De Stichting probeert dit doel de te bereiken door de uitgave van het kwartaaltijdschrift De Republikein, tijdschrift voor politiek, cultuur, recht en burgerschap en door het organiseren van openbare bijeenkomsten rond maatschappelijk actuele thema’s. De Stichting is statutair gevestigd op het adres Entrepotdok 199, 1018 AD Amsterdam.  Het bestuur bestaat sinds 2018 uit Bart Gruson (voorzitter), Jack Jan Wirken (secretaris), Paul van der Heijden (penningmeester) en Jan Herman Reestman (lid). De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

Activiteiten

Het vergroten van de financiële armslag van de stichting blijft een prioriteit. Wij zijn en blijven op zoek naar sponsors voor het tijdschrift, sponsors die de redactionele onafhankelijkheid van De Republikein te allen tijde dienen te respecteren. Zoals vermeld in het financiële jaarverslag 2022, steunt Republiek het tijdschrift vooralsnog met een jaarlijkse bijdrage. In 2023 zullen wij de losse verkoop stimuleren en op die wijze de zichtbaarheid van het tijdschrift verbeteren. De stichting organiseerde in Spui 25, het academisch-cultureel centrum van de Universiteit van Amsterdam, in het nabije verleden een aantal bijeenkomsten rond actuele politiek-maatschappelijke thema’s en zal in 2023 opnieuw een dergelijke bijeenkomst organiseren, ditmaal rond de positionering van het merk “monarchie” in de Nederlandse markt.

Daarnaast zullen wij de abonnees en de sympathisanten van het tijdschrift blijven benaderen voor een, al dan niet eenmalige, financiële bijdrage. Onze ANBI-status kan daarbij van nut zijn.

Over de organisatie van het tijdschrift De Republikein

In de missie van het tijdschrift neemt de kritische benadering van de monarchie als instituut een belangrijke plaats in, maar ook vele andere onderwerpen die verband houden met actief burgerschap vinden er een plek. In 2022 heeft het bestuur afscheid genomen van de hoofdredacteur, René Zwaap. Zijn functie is overgenomen door Paul Damen. In 2022 bestond de redactie uit Thom de Lagh, René Zwaap en Maurits van den Toorn. De laatste is tevens eindredacteur. Evenals in voorgaande jaren hebben talrijke auteurs om niet bijdragen geleverd aan ons tijdschrift. Om er enkelen te noemen: Gerard Aalders, Roel van Duijn, H.U. Jessurun d’Oliveira , Els de Groen. In 2022 wijdde het tijdschrift een speciaal nummer aan de 80-jarige herdenking van de invoering van de Jodenster in Nederland. Het tijdschrift onderhoudt een website, www.derepublikein.nl. Ingezonden stukken en lezersreacties zijn welkom op redactie@derepublikein.nl.